Potato Chips

KosherBBQ
KosherBaby Back Ribs
KosherCheddar & Sour Cream
KosherCreamy Dill Pickle
KosherHoney BBQ
KosherHot Sauce
KosherKansas City Prime Steak
KosherKetchup
KosherLightly Salted
KosherOld Bay
KosherOriginal Crisp 'N Tasty
KosherRed Hot
KosherRipples
KosherSalt & Pepper
KosherSalt & Vinegar
KosherSour Cream & Onion

Pretzels

KosherBite Size Sourdough Hard
KosherCircle H Mini
KosherExtra Thin
KosherMini Sourdough Hard Pretzels
KosherPeanut Butter Filled
KosherPub Style Thins Sourdough Pretzels
KosherSan Francisco Sourdough Specials
KosherStix

Kettle Cooked Potato Chips

KosherBoardwalk Salt & Vinegar
KosherCheddar Horseradish
KosherCracked Pepper & Sea Salt
KosherHoney Sriracha
KosherJalapeno
KosherLattice Cut
KosherMesquite BBQ
KosherOriginal
KosherRipple
KosherRusset
KosherSmoked Chipotle
KosherSour Cream & Onion

Baked Potato Crisps

KosherAged Cheddar Ripple
KosherBarbecue
KosherCheddar & Sour Cream
KosherOriginal Baked
KosherOriginal Ripple
KosherSour Cream & Onion

Potato Stix

KosherPotato Stix Canister

Chocolate Covered Pretzels

KosherChocolate Covered Pretzel Rods

Tortilla Chips

KosherBite Size Dippers
KosherCantina Style Tortilla
KosherNacho Cheese
KosherRestaurant Style White Corn
KosherYellow Round Tortilla

Cheese Curls

KosherBaked
KosherBuffalo Blue
KosherHoney
KosherHot
KosherJalapeno Poppers
KosherOld Bay

Popcorn

KosherCheese
KosherHot Cheese
KosherHot Sauce Cheese
KosherLight
KosherOriginal
KosherWhite Cheddar

Corn Chips

KosherBBQ
Kosher = Orthodox UnionKosher = Orthodox Union Dairy